GDPR

Používaním našej webovej stránky súhlasíte so zásadami ochrany osobných údajov v súlade s GDPR

1. Úvod

Chiroworks, s.r.o. (ďalej len “spoločnosť”, “my” alebo “nás”) sa zaväzuje chrániť súkromie a osobné údaje svojich klientov a návštevníkov (ďalej len “vy” alebo “vaše”). Táto politika ochrany osobných údajov (ďalej len “politika”) popisuje, ako spoločnosť Chiroworks, s.r.o. zhromažďuje, používa, uchováva a chráni osobné údaje, ktoré získava prostredníctvom svojej webovej stránky (ďalej len “webová stránka”).

2. Účel spracovania osobných údajov

Spoločnosť Chiroworks, s.r.o. spracováva osobné údaje v súlade s platnými zákonmi o ochrane osobných údajov, najmä v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len “GDPR”).

Spoločnosť Chiroworks, s.r.o. zbiera a spracováva osobné údaje získané z webovej stránky za nasledujúcimi účelmi:

a) Poskytovanie informácií a služieb: Spracovanie osobných údajov je nevyhnutné na poskytovanie informácií o produktoch a službách spoločnosti Chiroworks, s.r.o. na webovej stránke, ako aj na vybavovanie žiadostí, otázok alebo komunikácie od vás.

b) Marketingové účely: Spracovanie osobných údajov je nevyhnutné na zasielanie marketingových informácií o produktoch, službách, akciách a novinkách spoločnosti Chiroworks, s.r.o., avšak iba vtedy, ak ste predtým udeliť svoj súhlas.

c) Zlepšovanie webovej stránky: Spracovanie osobných údajov môže byť použité na analyzovanie používania webovej stránky, sledovanie trendov, správu obsahu a zlepšovanie jej funkcií.

3. Právny základ spracovania osobných údajov

Právny základ na spracovanie osobných údajov spoločnosťou Chiroworks, s.r.o. zahŕňa nasledujúce:

a) Súhlas používateľa: ak ste nám poskytli váš súhlas na spracovanie osobných údajov na základe informácií o spracúvaní, ktoré sme vám poskytli a na základe ktorých ste nám súhlas udeliť, spracovanie bude založené na vášom súhlase, ktorý môžete kedykoľvek odvolať.

b) Plnenie zmluvy: Ak ste s nami uzavreli zmluvu, spracovanie osobných údajov môže byť nevyhnutné na plnenie tejto zmluvy a na splnenie našich záväzkov voči vám.

c) Zákonný záväzok: Ak sme zaviazaní zákonnými predpismi na spracovanie vašich osobných údajov, ako napríklad splnenie daňových alebo účtovných povinností, spracovanie môže byť vykonávané na základe zákonného záväzku.

d) Oprávnené záujmy: Spracovanie osobných údajov môže byť založené na našich oprávnených záujmoch, ako napríklad zlepšovanie našej webovej stránky, analyzovanie používania a sledovanie trendov, pokiaľ tieto záujmy neovládajú vaše základné práva a slobody.

4. Kategórie spracovávaných osobných údajov

Spoločnosť Chiroworks, s.r.o. môže spracovávať nasledujúce kategórie osobných údajov na svojej webovej stránke:

a) Kontaktné informácie: môžeme zbierať vaše meno, e-mailovú adresu, telefónne číslo a iné kontaktné údaje, ktoré nám poskytnete prostredníctvom kontaktného formulára alebo iných foriem na webovej stránke.

b) Technické informácie: môžeme zbierať technické informácie o vášom používaní webovej stránky, vrátane IP adresy, typu prehliadača, operačného systému, informácií o zariadení, ktoré používate, a ďalších technických údajov, ktoré nám poskytujete automaticky prostredníctvom webovej stránky alebo pomocou cookies.

5. Dôvernosť a zabezpečenie osobných údajov

Spoločnosť Chiroworks, s.r.o. prijíma vhodné opatrenia na zabezpečenie dôvernosti a ochranu osobných údajov, ktoré od nás získate.

Tieto opatrenia zahŕňajú fyzické, technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, ktoré sú navrhnuté na ochranu osobných údajov pred neoprávneným prístupom, zneužitím, stratou, zničením alebo neoprávneným zverejnením.

Osobné údaje sú uchovávané iba počas doby nevyhnutnej na dosiahnutie účelu, pre ktorý boli zbierané, alebo po dobu, ktorú nám ukladá zákon. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje zabezpečene a nebudú ďalej spracovávané.

6. Súkromie tretích strán

Webová stránka spoločnosti Chiroworks, s.r.o. môže obsahovať odkazy na webové stránky tretích strán alebo interakciu s tretími stranami, ako sú sociálne média alebo externé služby. Tieto webové stránky a služby majú vlastné pravidlá ochrany osobných údajov a spoločnosť Chiroworks, s.r.o. nie je zodpovedná za ich spracovanie osobných údajov.

Pred poskytnutím osobných údajov na webových stránkach tretích strán sa odporúča preštudovať ich zásady ochrany osobných údajov.

7. Vaše práva

Máte právo žiadať prístup k svojim osobným údajom, opraviť ich, obmedziť spracovanie, odvolať súhlas, žiadať ich vymazanie alebo prenos, a namietať voči spracovaniu vašich osobných údajov. Máte aj právo podať sťažnosť na dozorný orgán pre ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše práva boli porušené.

8. Kontakt

Ak máte akékoľvek otázky, pripomienky alebo žiadosti týkajúce sa ochrany osobných údajov alebo chcete uplatniť svoje práva podľa tohto zásady, prosím, kontaktujte nás na nasledujúcich kontaktných údajoch:

Chiroworks Poprad s. r. o.
Prešovská 2937/50, 058 01, Poprad
E-mail: info@chiroworks.sk
Telefón: 0907 942 851

9. Zmeny v zásade ochrany osobných údajov

Táto zásada ochrany osobných údajov môže byť občas upravovaná alebo aktualizovaná. Ak urobíme zmeny v tejto zásade, aktualizujeme dátum “Posledná aktualizácia” na základe tejto zásady. Odporúčame pravidelne sledovať zmeny v zásade ochrany osobných údajov na našej webovej stránke.

10. Súhlas

Používaním webovej stránky spoločnosti Chiroworks, s.r.o. a poskytnutím svojich osobných údajov súhlasíte s touto zásadou ochrany osobných údajov.

Táto zásada ochrany osobných údajov bola naposledy aktualizovaná dňa [Dátum poslednej aktualizácie].

Týmto sa vyhlasuje, že spoločnosť Chiroworks, s.r.o. rešpektuje ochranu osobných údajov a zaväzuje sa k dodržiavaniu príslušných zákonov a nariadení v oblasti ochrany osobných údajov, vrátane Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR).

Dúfame, že táto zásada ochrany osobných údajov vám poskytne jasný prehľad o tom, ako spoločnosť Chiroworks, s.r.o. spracováva osobné údaje na svojej webovej stránke.

Poradňa

Indentifikujte problémy aj diagnózy, ktoré Vás trápia a zistite s čím Vám môže pomôcť terapia Chiroworks
Zistite viac →

Cenník

Cenník služieb terapia Chiroworks Poprad - Martin Hyben, poradenstvo a informácie o objednávkach
Zistite viac →